RB 63/2023: Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii G Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii L


W związku z omyłką pisarską raport nr 63/2023 został skorygowany o poprawną liczbę objętych akcji 24 750 zamiast 25 000. Link do korekty raportu: https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/rb-632023k-korekta-raportu-biezacego-nr-632023-z-dnia-31-grudnia-2023-roku/

RB: 63/2023
Data: 2023-12-31
Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii G Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii L
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii L ("Warranty"), przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2025 ("Program") na dzień 31 grudnia 2023 r. 32 uczestników i uczestniczek Programu złożyło Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 25 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G (w zamian za 25 000 Warrantów) oraz dokonało wpłaty ceny emisyjnej akcji serii G (t.j. 752,01 zł za jedną akcję) na rachunek Spółki.

Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki w zamian za Warranty jest przeprowadzane na podstawie art. 451 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwał 4/03.02.2021 oraz 5/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 lutego 2021 r., o których treści Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2021 w dniu 3 lutego 2021 roku.

Prawa z akcji serii G Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. W związku z emisją akcji serii G Spółki, Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), w celu rejestracji akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o czym Spółka poinformuje w trybie przewidzianym właściwymi przepisami prawa.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2023-12-31Marcin FojudzkiCzłonek Zarządu
2023-12-31Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu