RB 63/2023/K: Korekta raportu bieżącego nr 63/2023 z dnia 31 grudnia 2023 roku


RB: 63/2023/K
Data: 2024-01-03
Korekta raportu bieżącego nr 63/2023 z dnia 31 grudnia 2023 roku
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 63/2023 z dnia 31 grudnia 2023 roku ("Raport") w związku z omyłką pisarską w liczbie akcji, które zostały objęte. W Raporcie zamiast liczby 24 750 akcji omyłkowo wskazano liczbę 25 000 akcji.

Poniżej Spółka przekazuje skorygowaną treść raportu bieżącego:
„Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii L ("Warranty"), przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2025 ("Program") na dzień 31 grudnia 2023 r. 32 uczestników i uczestniczek Programu złożyło Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 24 750 akcji zwykłych na okaziciela serii G (w zamian za 24 750 Warrantów) oraz dokonało wpłaty ceny emisyjnej akcji serii G (t.j. 752,01 zł za jedną akcję) na rachunek Spółki.

Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki w zamian za Warranty jest przeprowadzane na podstawie art. 451 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwał 4/03.02.2021 oraz 5/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 lutego 2021 r., o których treści Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2021 w dniu 3 lutego 2021 roku.

Prawa z akcji serii G Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. W związku z emisją akcji serii G Spółki, Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), w celu rejestracji akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o czym Spółka poinformuje w trybie przewidzianym właściwymi przepisami prawa.”

DataImię i NazwiskoFunkcja
2024-01-03Marcin FojudzkiCzłonek Zarządu
2024-01-03Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu