RB 9/2011: Wprowadzenie do obrotu praw do akcji serii B oraz akcji serii A na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Data sporządzenia: 2011-04-20
Temat: Wprowadzenie do obrotu praw do akcji serii B oraz akcji serii A na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 497/2011 postanowił:

1) wprowadzić z dniem 21 kwietnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2 204 842 (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBNFTS00018”;

2) notować akcje Spółki, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BENEFIT” i oznaczeniem „BFT”.

Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 498/2011 postanowił:

1) wprowadzić z dniem 21 kwietnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 200.000 (dwieście tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBNFTS00026”;

2) notować prawa do akcji spółki BENEFIT SYSTEMS S.A., o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BENEFIT-PDA” i oznaczeniem „BFTA”.

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-04-20

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-04-20

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu