RB 8/2011: Terminy publikacji raportów okresowych


Data sporządzenia: 2011-04-19
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości terminy publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2011 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

za I kwartał 2011 r. – 16.05.2011 r.

za III kwartał 2011 r. – 14.11.2011 r.

Skonsolidowany Raport półroczny za I półrocze 2011 – 31.08.2011 r.

Skonsolidowany Raport roczny za 2010 r. – 29 kwietnia 2011 r.

Jednostkowy Raport roczny za 2010 r. – 29 kwietnia 2011 r.

Zarząd Spółki informuje na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie Informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, Nr 33 poz.259) – dalej Rozporządzenie, iż skonsolidowane raporty kwartalne publikowane w roku 2011 będą zawierać kwartalną informację finansową, zawierającą informacje określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie wstępne oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia, sporządzoną zgodnie z MSR. W związku z tym Spółka nie będzie publikować jednostkowych raportów kwartalnych w 2011 roku.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II. kwartał 2011 r.

Zarząd Spółki informuje na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia, iż skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 publikowany w roku 2011, będzie zawierać informacje wskazane w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, sporządzone zgodnie z MSR. W związku z tym Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2011.

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-04-19

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-04-19

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu