RB 2/2022: Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki


RB: 2/2022
Dnia: 2022-01-04
Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu: 

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 31 grudnia 2021 roku postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki („Postanowienie”) uchwalonej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5/30.11.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku. O podjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwały zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 48/2021 w dniu 30 listopada 2021 roku.

W wyniku Postanowienia §23 ust. 1 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, chyba że Statut stanowi inaczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie członka Rady Nadzorczej.”

Tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2022-01-04Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2022-01-04Wojciech SzwarcCzłonek Zarządu