RB 20/2011: Ujawnienie stanu posiadania


Z dnia 2011-06-03
Temat: Ujawnienie stanu posiadania 
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt. 1 – ujawnienie stanu posiadania 

Treść Raportu: 
Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3 czerwca 2011 r. otrzymał od Pana Marka Kamoli („Akcjonariusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami), o zmianie procentowego udziału akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza w wyniku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
Na dzień 24 maja 2011 r. tj. przed dniem zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 200 000,00 złotych w wyniku emisji 200 000 akcji serii B,  Akcjonariusz posiadał 267 878 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 12,15 % kapitału zakładowego Spółki, co daje prawo do 12,15 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Na dzień złożenia niniejszej informacji (3 czerwca 2011 roku) Akcjonariusz posiada 267 878 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 11,14 % kapitału zakładowego Spółki, co daje prawo do 11,14 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, iż w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia wyklucza zwiększenie lub zmniejszenie udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-06-03

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-06-03

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu