RB 16/2011: Zarejestrowanie przez sąd zmiany w Statucie Spółki


Z dnia 2011-06-01

Temat: Zarejestrowanie przez sąd zmiany w Statucie Spółki  

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

Treść Raportu:

 

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 1 czerwca 2011 otrzymał informację o wydaniu w dniu 25 maja 2011 roku postanowienia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz o zmianie postanowień statutu Spółki.

 

Nowa wysokość kapitału zakładowego Spółki to 2 404 842 złotych

Liczba akcji w kapitale zakładowym: 2 404 842 akcji  w tym:

  1. 2 204 842 akcje zwykłe na okaziciela serii A,
  2. 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

 

Wartość nominalna jednej akcji: 1,00 zł.

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 2 404 842

akcji.

 

Jednocześnie została zarejestrowana przez Sąd zmiana statutu spółki:

 

§ 6 ust. 1 przed zmianą:

1.              Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.204.842 (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) złote i dzieli się na 2.204.842 (dwa miliony czterysta cztery tysiące osiemset czterdzieści dwie) akcji na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A 2204842, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

 

§ 6 ust. 1 po zmianie:

1.              Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.404.842 (dwa miliony czterysta cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) złote i dzieli się na 2.404.842 (dwa miliony czterysta cztery tysiące osiemset czterdzieści dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

b)       2.204.842 (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A2204842;

c)       200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do B200000.

 

Poniżej jednolity tekst Statutu Spółki: 

Statut Spółki
Benefit Systems Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Spółka Benefit Systems Spółka Akcyjna („Spółka”) powstała w wyniku przekształcenia Benefit Systems Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 254017.

§ 2

1.              Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

2.              Spółka może używać w obrocie skrótu Benefit Systems S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1.              Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2.              Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

3.              Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą, być wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. 

II. Przedmiot działalności

§ 5

1.              Przedmiotem działalności Spółki jest:

46.51.Z                  Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z                 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.66.Z                 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

46.69.Z                 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

47.99.Z                 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

62.03.Z                 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z                 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych

63.11.Z                 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z                 Działalność portali internetowych

63.99.Z                 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.20.Z                 Działalność holdingów finansowych

64.99.Z                 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z                 Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

70.10.Z                 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.21.Z                 Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z                 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.11.Z                 Działalność agencji reklamowych

73.12.A                 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B                 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C                 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach  elektronicznych (Internet)

73.12.D                 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z                                 Badanie rynku i opinii publicznej

82.99.Z                  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B                 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

93.11.Z                  Działalność obiektów sportowych

93.12.Z                  Działalność klubów sportowych

93.13.Z                  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z                  Pozostała działalność związana ze sportem

96.09.Z                  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

2.              Jeżeli prowadzenie działalności przez Spółkę będzie uzależnione od uzyskania przez Spółkę koncesji lub zezwolenia albo od spełnienia innych warunków wynikających z przepisów prawa, działalność ta zostanie podjęta po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub po spełnieniu tych warunków.

3.              Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

 

III. Kapitał zakładowy. Akcje. Kapitał docelowy

§ 6

2.              Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.404.842 (dwa miliony czterysta cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) złote i dzieli się na 2.404.842 (dwa miliony czterysta cztery tysiące osiemset czterdzieści dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

d)       2.204.842 (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A2204842;

e)       200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do B200000.

3.              Akcje na okaziciela serii A zostały wydane w zamian za udziały w spółce Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §1, w wyniku przekształcenia tej spółki zgodnie z Tytułem IV Działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) i pokryte zostały majątkiem spółki przekształcanej. 

4.              Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 165.000,00 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 165.000 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

5.              Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę.

6.              Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 30 września 2014 roku.

 

§ 7

1.              Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

2.              Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza po uzyskaniuzgody Rady Nadzorczej, w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania wniosku akcjonariusza.

3.              Zamiana akcji dopuszczonych do zorganizowanego systemu obrotu na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

4.              Dokumenty akcji mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to akcji zdematerializowanych.

§ 8

1.              Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub zwiększenia nominalnej wartości dotychczasowych akcji.

2.              Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może w takiej uchwale upoważnić Zarząd albo Radę Nadzorczą do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji oraz terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji.

3.              Kapitał zakładowy może zostać podwyższony poprzez przeznaczenie na to środków z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte w tym celu. W takim przypadku nastąpi wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w kapitale zakładowym.

§ 9

1.              Zarząd jest upoważniony w terminie 3 (trzy) lat od dnia uchwalenia niniejszego Statutu do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż ¾ (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki w chwili uchwalenia niniejszego Statutu złotych w drodze emisji akcji kolejnych serii.

2.              Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

3.              Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4.              Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 powyżej, o ile przepisy nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

5.              Podwyższenia kapitału, o których mowa w ust. 1 mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1.

§ 10

Spółka może emitować dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje zamienne na akcje oraz warranty subskrypcyjne.

§ 11

1.       Umorzenie akcji Spółki wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2.       Nabycie akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

3.       Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

4.       Uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym określa w szczególności:

a.              podstawę prawną umorzenia akcji,

b.              wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia,

c.              sposób obniżenia kapitału zakładowego.

5.       Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.

6.       Spółka może utworzyć fundusz celowy, na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu celowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

7.       W zamian za umorzone akcje Spółka może wydać imienne świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.

IV. Gospodarka finansowa Spółki

§12

1.              Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.              Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3.              Kapitały własne Spółki stanowią:

a.            kapitał zakładowy,

b.            kapitał zapasowy,

c.            kapitały rezerwowe.

4.              Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe 
i fundusze celowe na zasadach określonych na początku i w trakcie roku obrotowego.

5.       O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. 

§13 

1.              Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2.              Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Walne Zgromadzenie może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.

3.              W razie podjęcia uchwały o podziale zysku Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

4.              Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa oraz zgody Rady Nadzorczej.

V. Ograny Spółki

§ 14

Organami Spółki są:

1.              Zarząd,

2.              Rada Nadzorcza,

3.              Walne Zgromadzenie.

  1. ZARZĄD

§15

1.              Zarząd składa się z od 1 (jeden) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję. W przypadku Zarządu wieloosobowego obok Prezesa Zarządu powołuje się Wiceprezesa Zarządu. Zmiana w składzie osobowym Zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu.

2.              Członkowie Zarządu mogą być powoływani w jego skład na kolejne kadencje.

3.              Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż Zarząd pierwszej kadencji powołany został Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Benefit Systems Spółka Akcyjna.  Rada Nadzorcza decyduje o liczbie członków Zarządu oraz wskazuje, który z członków Zarządu będzie pełnić funkcję Prezesa oraz Wiceprezesa. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem danej kadencji, Rada Nadzorcza niezwłocznie dokonuje uzupełnienia składu Zarządu.

4.              Powołanie i odwołanie członków Zarządu następuje w uchwale Rady Nadzorczej podjętej większością  2/3 (dwie trzecie) głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.

§ 16

1.              Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2.              Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki na kolejny rok obrotowy oraz przedkłada je do wiadomości Radzie Nadzorczej. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizację strategii oraz głównych celów działania Spółki.

 

§ 17

1.              Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach.

2.              Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.

3.              Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu, terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, poczty kurierskiej bądź też zawiadomienia bezpośrednio wręczanego członkowi Zarządu za pokwitowaniem odbioru. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu nie jest konieczne jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu oraz wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia oraz na wprowadzenie określonych spraw do porządku obrad.

4.              W sprawach, które wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd, a z przyczyn praktycznych nie można odbyć posiedzenia Zarządu, uchwały mogą być podejmowane przez złożenie podpisów wszystkich członków Zarządu pod treścią uchwały.

5.              Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

6.              Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu. Pod rygorem nieważności uchwała Zarządu podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, winna być sporządzona na piśmie i podpisana przez wszystkich członków Zarządu najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego głosowania.

7.              Uchwały Zarządu są protokołowane, a protokoły powinny zawierać co najmniej: porządek obrad, listę obecnych członków Zarządu, treść podjętych uchwał, listę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne oraz podpisy obecnych członków Zarządu.

8.              Zarząd działa na podstawie regulaminu przyjętego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.               

§ 18

1.              Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2.              Do dokonywania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie.

3.              Członkowie Zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia.

§ 19

1.              Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. Umowy o pracę lub inne umowy będące podstawą zatrudnienia członków Zarządu, a także inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Rada Nadzorcza, którą reprezentuje jej Przewodniczący.

2.              W sporach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza bądź pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 379 § 1 KSH. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynności prawnych.

3.              Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, być zatrudnionym w innych podmiotach na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło ani też posiadać, obejmować oraz nabywać udziałów lub akcji w podmiotach konkurencyjnych (za wyjątkiem papierów wartościowych dopuszczonych do zorganizowanego systemu obrotu) i udziału w innych podmiotach, a także nie może uczestniczyć w jakichkolwiek władzach w innych podmiotach.

B.     RADA NADZORCZA

§ 20

1.              Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) , a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – z 5 (pięciu) członków,  powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2.              Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane Spółce nie później niż na siedem (7) dni przed planowanym dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
wraz z życiorysem kandydata oraz oświadczeniem kandydata o spełnieniu bądź niespełnieniu warunków określonych w ustępie 4 niniejszego paragrafu. 

3.              Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję.

4.              Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ubiegania się o status spółki publicznej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, będzie spełniać warunki niezależności określone w aktualnie obowiązujących zasadach ładu korporacyjnego dla spółek publicznych, przyjętych uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.              W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia ustępu 4. niniejszego paragrafu. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.

6.              Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje.

 

§ 21

1.              Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.              Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy obradom Przewodniczący Rady, 
a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, bądź osoba upoważniona przez Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Zarząd Spółki w terminie 30 dni od dnia wyboru Rady Nadzorczej, z porządkiem obrad obejmującym ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 22

1.              Przewodniczący Rady Nadzorczej lub – w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu, członka Zarządu bądź członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący 
lub jego Zastępca są zobowiązani, w terminie  dwóch tygodni od chwili złożenia stosownego wniosku, zwołać posiedzenie. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, organ lub osoba, która wystąpiła z wnioskiem upoważniona jest do zwołania posiedzenia Rady.

2.              Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał kalendarzowy.

3.              Członkowie Zarządu lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej bez prawa głosu, o ile posiedzenie nie dotyczy spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, 
w szczególności: odwołania, odpowiedzialności lub ustalania wynagrodzenia.

4.              Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi wysłanymi co najmniej 
na 14 (czternaście) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady można zwołać także za pomocą poczty elektronicznej co najmniej na 7 (siedem) dni 
przed planowanym terminem posiedzenia. Adres lub adresy poczty elektronicznej właściwe do przesyłania informacji o zwołaniu posiedzenia członek Rady Nadzorczej wskazuje na piśmie niezwłocznie po jego powołaniu w skład Rady Nadzorczej. 
W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę 
i porządek obrad posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się 
z pominięciem wskazanych powyżej terminów powiadomienia, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia w tym trybie 
oraz na proponowany porządek obrad.

5.              W sprawach nagłych Przewodniczący Rady Nadzorczej, może zarządzić inny sposób 
i termin zawiadamiania członków Rady, w szczególności bez obowiązku zachowania terminów, o których mowa w ust. 4.

6.              Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także za pośrednictwem telefonu 
lub przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość.

7.              Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu. W protokołach należy wymienić co najmniej: członków biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, sposób przeprowadzenia i wynik głosowania, zdania odrębne oraz podpisy członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.

§ 23

1.              Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności, 
co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

2.              W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

3.              Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w przewidzianym powyżej trybie nie dotyczy powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4.              Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

§ 24

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie.

§ 25

1.              Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.

2.              Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.

3.              Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

4.              Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.

§ 26

1.              Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2.              W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może żądać 
od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień 
oraz  badać dokumenty Spółki.

3.              Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a.            ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 
za każdy rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki, 
jak i ze stanem faktycznym,

b.            ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

c.            składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a i b,

d.            wyrażenie zgody, na wniosek Zarządu, na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,

e.            wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia albo zaciągnięcie zobowiązania, jeżeli wartość transakcji przewyższa 20% kapitałów własnych Spółki na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie wniosku przez Zarząd.

4.              Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

a.            zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

b.            powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

c.            zawieranie umów z członkami Zarządu, w tym ustalanie warunków wykonywania funkcji członka Zarządu,

d.            ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,           

e.            delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,      

f.             wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,

g.            udzielanie zezwolenia na tworzenie za granicą zakładów, oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek,

h.            opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia,

i.                wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa,    

j.                wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na zbycie akcji i udziałów w spółkach zależnych,

k.              ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,

l.                wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej, zatrudnienie lub uczestniczenie w podmiotach konkurencyjnych, jako wspólnik lub akcjonariusz bądź jako członek ich organów,

m.            wyrażanie zgody na dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela,

n.              inne czynności określone w niniejszym Statucie i w Kodeksie spółek handlowych,

5.              Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie tejże czynności.

  1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 27

1.              Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

2.              Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wynikającym w przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

3.              Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, 
na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej.

4.              Wniosek osób uprawnionych do jego wniesienia winien być złożony na piśmie 
lub w formie elektronicznej na adres Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku. 
W razie niezwołania go w tym terminie osobom uprawionym określonym w niniejszym postanowieniu przysługuje prawo samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia.

5.              Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Uprawnienia akcjonariuszy w zakresie zwoływania i odbywania Walnych Zgromadzeń określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 28

1.              Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

2.              Wnioski o charakterze porządkowym oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być głosowane i uchwały w tym zakresie mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.      

3.              Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub Statut Spółki przewidują surowsze warunki ich powzięcia.

4.              Z zastrzeżeniem ust. 6., bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki wymagają dla swojej ważności uchwały dotyczące usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem obrad. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd Spółki, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

5.              Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone - na podstawie art. 400 - 401 Kodeksu spółek handlowych - przez uprawnionego akcjonariusza, wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

6.              Podjęcie uchwały dotyczącej odpowiedzialności akcjonariusza wobec Spółki 
z jakiegokolwiek tytułu wymaga bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% wszystkich akcji Spółki uprawniających do głosowania przy podjęciu takiej uchwały.

§ 30

1.              Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności członków Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona na piśmie przez Zarząd z wyłączeniem sytuacji, w których Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek członka Rady Nadzorczej. Wówczas Walne Zgromadzenie otwiera ten członek Rady Nadzorczej. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się jego Przewodniczącego.

2.              Walne Zgromadzenie uchwala  Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 31

1.              Oprócz spraw wymienionych w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają:

a.            określanie dnia oraz terminu wypłaty dywidendy,

b.            rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,

c.            powoływanie członków Rady Nadzorczej na zasadach opisanych w Statucie,          

d.            ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

§ 32

Postanowienia końcowe

1.              Ogłoszenia wymagane przepisami prawa Spółka zamieszcza w dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, a w przypadkach określonych przepisami prawa - w dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 niniejszego Statutu. W przypadkach określonych przepisami prawa, Spółka może zamieszczać ogłoszenia na stronie internetowej.

2.              W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-04-27

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-04-27

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu