RB 13/2011: Zawiadomienie o stanie posiadania


Data sporządzenia: 2011-04-27
Temat: Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie

Treść Raportu: 
Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2011 r. otrzymał od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami), o przekroczeniu przez zarządzany przez ww. PTE ING Otwarty Fundusz Emerytalny („ING OFE”)  10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z objęciem akcji Spółki w ofercie publicznej rozliczonych w dniu 19 kwietnia 2011 roku. 
Przed objęciem akcji ING OFE posiadał 9 900 praw do akcji Spółki, stanowiących 0,41 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających w chwili zamiany praw do akcji Spółki na akcje do 9 900 głosów na wlanym zgromadzeniu Spółki, co stanowiłoby 0,41 % ogólnej liczby głosów. 
W dniu 26 kwietnia 2011 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 250 100 akcji Spółki oraz 9 900 praw do akcji Spółki, co stanowi 10,81 % kapitału zakładowego Spółki. Z chwilą zamiany praw do akcji Spółki na akcje, ING OFE będzie uprawniony do 260 000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co będzie stanowiło 10,81 % ogólnej liczby głosów. 
W perspektywie 12 miesięcy ING OFE nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej ING OFE.

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-04-27

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-04-27

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu