RB 12/2011: Zawiadomienie o stanie posiadania


Data sporządzenia: 2011-04-27
Temat: Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie

Treść Raportu: 
Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2011 r. otrzymał od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie (GENERALI OFE) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami), o przekroczeniu przez GENERALI OFE 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku rozliczenia subskrypcji akcji serii B Spółki w dniu 19 kwietnia 2011 roku. 

Aktualnie GENERALI OFE posiada 158 000 akcji i praw do akcji, co będzie stanowiło po podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku subskrypcji akcji serii B, 6,57 % udziału w kapitale zakładowym i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Przed rozliczeniem subskrypcji akcji serii B, GENERALI OFE posiadał 110 000 akcji Spółki, co stanowiło 4,99 % udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Spółki.

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-04-27

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-04-27

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu

 

Data sporządzenia: 2011-04-27

Temat: Zawiadomienie o stanie posiadania

Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie

 

Treść Raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2011 r. otrzymał od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie (GENERALI OFE) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami), o przekroczeniu przez GENERALI OFE 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku rozliczenia subskrypcji akcji serii B Spółki w dniu 19 kwietnia 2011 roku.

 

Aktualnie GENERALI OFE posiada 158 000 akcji i praw do akcji, co będzie stanowiło po podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku subskrypcji akcji serii B, 6,57 % udziału w kapitale zakładowym i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Przed rozliczeniem subskrypcji akcji serii B, GENERALI OFE posiadał 110 000 akcji Spółki, co stanowiło 4,99 % udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Spółki.

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

 

2011-04-27

James Van Bergh

Prezes Zarządu

 

2011-04-27

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu