RB 11/2011: Zawiadomienie o stanie posiadania


Data sporządzenia: 2011-04-22
Temat: Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie

Treść Raportu: 
Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2011 r. otrzymał od Amplico PTE S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami), o przekroczeniu przez zarządzany przez ww. PTE Otwarty Fundusz Emerytalny Amplico („OFE Amplico”)  5 % ogólnej liczny głosów w Spółce. 
Przekroczenie progu 5 % nastąpiło w wyniku rozliczenia subskrypcji akcji Spółki w dniu 19 kwietnia 2011 roku. Aktualnie OFE Amplico posiada 133 000 akcji i praw do akcji Spółki spośród 2 204 842 akcji Spółki, co stanowi 6,03 % kapitału zakładowego Spółki i taki sam udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, dając OFE Amplico 133 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.       
 
Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami)

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-04-22

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-04-22

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu