RB 10/2011: Podsumowanie oferty publicznej akcji Spółki


Data sporządzenia: 2011-04-21
Temat: Podsumowanie oferty publicznej akcji Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu: 

Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do wiadomości podsumowanie oferty publicznej („Oferta Publiczna”) akcji Spółki obejmującej publiczną subskrypcję akcji serii B („Akcje Serii B”) oraz publiczną sprzedaż akcji Spółki sprzedawanych przez Benefit Invest Ltd. („Sprzedający”) („Akcje Sprzedawane”).

Wszystkie terminy pisane dużą literą, a nie zdefiniowane w niniejszym raporcie, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 marca 2011 r.

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii B i sprzedaży Akcji Sprzedawanych: - przyjmowanie zapisów na Akcje Sprzedawane i Akcje Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych od 4 kwietnia 2011 r. do 7 kwietnia 2011 r.,

- przyjmowanie zapisów na Akcje Serii B i Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych od 8 kwietnia 2011 r. do 12 kwietnia 2011 r.

2.Data przydziału Akcji Serii B i Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 12 kwietnia  2011 r.

3.Liczba akcji objętych Ofertą Publiczną – 900.000 akcji, w tym 700.000 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Sprzedającego oraz nowo emitowanych 200.000 Akcji Serii B.

4.Stopa redukcji:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 48,88% (wartość średnia),
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 0,0%.

5.Liczba akcji Spółki, na które złożono zapisy w ramach Oferty Publicznej –1 029 092akcji,

w tym:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych –264 092 Akcji Oferowanych,
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 765 000 Akcji Oferowanych.

6.Liczba akcji Spółki, które zostały przydzielone w ramach Oferty Publicznej – 900 000 akcji, w tym:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 135 000 Akcji Oferowanych
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 765 000 Akcji Oferowanych .

7.Cena, po jakiej Akcje Serii B i Akcje Sprzedawane były nabywane (obejmowane) – 107 PLN.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Sprzedawane oraz Akcje Serii B – 642 w tym:

- w Transzy Inwestorów Indywidulanych - 368 osób, 
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 274 osób.

9.Liczba osób, którym przydzielono Akcje Sprzedawane – 424 w tym:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 368 osób,
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 56 osób,

Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii B – 414 w tym:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 179 osób,
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 235 osób.

10.Subemitent – KBC Securities N.V. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w wykonaniu Umowy Subemisyjnej nie objął w ramach Subemisji żadnych Akcji Serii B ani nie nabył Akcji Sprzedawanych.

11.Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej – 96 300 000 PLN, w tym:

- wartość subskrypcji Akcji Serii B – 21 400 000 PLN,
- wartość sprzedaży Akcji Sprzedawanych – 74 900 000 PLN.

12.Wysokość kosztów związanych z Ofertą Publiczną z tytułu emisji Akcji Serii B – 502 802. PLN, w tym:

- koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii B – 387 200 PLN.
- koszt wynagrodzenia Subemitenta – 0 PLN.
- koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 65 688,90 PLN.
- koszt promocji oferty – 49 912,90 PLN.

W księgach rachunkowych Spółki poniesione przez Spółkę koszty emisji Akcji Seri B zostaną rozliczone z kapitałem zapasowym powstałym z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii B ponad ich wartość nominalną. W sprawozdaniu finansowym Spółki kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii B ponad ich wartość nominalną będzie zaprezentowany w kwocie pomniejszonej o poniesione koszty emisji.

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Spółkę, przypadający na 1 Akcję Serii B wyniósł 2,51 PLN.

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-04-21

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-04-21

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu