Grupa Benefit Systems z bardzo dobrym wynikiem w segmencie kart sportowych


  • Wzrost liczby kart sportowych do 568 tys.
  • Zadowalające dynamiki wzrostów we wszystkich obszarach
  • Zakończenie pierwszego etapu konsolidacji aktywów fitness

W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Benefit Systems zanotowała wzrost przychodów o 18% r/r do 128 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 19,0 mln zł mln zł (+36% r/r), a rentowność brutto ze sprzedaży 14,8% (+1,9 p.p. r/r). Na zwiększenie przychodów złożyły się przede wszystkim większe wpływy ze sprzedaży kart sportowych, które wyniosły 121,6 mln zł, a na poprawę marży brutto wpłynęło m.in. powstanie nowego segmentu Fitness.

- W pierwszym kwartale 2015 zanotowaliśmy we wszystkich strategicznych obszarach zadowalające dynamiki wzrostów, które potwierdzają, że jesteśmy Grupą z wysokim potencjałem do rozwoju. W ciągu trzech miesięcy zwiększyliśmy liczbę kart sportowych o 41 tysięcy sztuk. Wzrost ten oznacza również zwiększenie liczby kart o 89 tys. sztuk w porównaniu z końcem pierwszego kwartału 2014 roku – mówi Adam Kędzierski, członek Zarządu Benefit Systems SA.

EBITDA operacyjna Grupy (bez Programu Motywacyjnego) w I kwartale 2015 wyniosła 8 mln zł i zwiększyła się o 52% w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku. W omawianym okresie zysk brutto wyniósł 10 mln zł – w wyniku uwzględnione zostały jednorazowe zdarzenia, które wystąpiły w tym kwartale, tj. wniesienie do Grupy spółek Fitness Academy, Fabryka Formy oraz czeskiej spółki. Wartość tych zdarzeń w zysku to 4,4 mln zł. Zysk netto z uwzględnieniem wspomnianych zdarzeń jednorazowych wyniósł 7,8 mln zł. Koszty sprzedaży utrzymują się na stabilnym poziomie w stosunku do poziomu sprzedaży i wynoszą 4,7%. Koszty ogólnoadministracyjne nieznacznie wzrosły, co związane jest z dynamicznym rozwojem Grupy i zwiększaniem zatrudnienia. Koszty te wyniosły w I kwartale 5,4% w stosunku do poziomu sprzedaży.

Grupa zgodnie z zapowiedziami zakończyła proces konsolidacji aktywów fitness – segment ten rozwija się zgodnie z planem. W pełni konsolidowane w wynikach Grupy są od końca lutego Spółka Fitness Academy oraz od końca marca spółka Fabryka Formy. W pierwszym kwartale segment powiększył się o 4 lokalizacje, zwiększając liczbę klubów na koniec marca do 51.

W segmencie nowych produktów systematycznie rośnie liczba zarejestrowanych użytkowników programu MultiBenefit - na koniec I kwartału 2015 było ich łącznie 148 tys. Dynamiczny wzrost utrzymują programy kafeteryjne, z których w omawianym okresie korzystało 161 tys. użytkowników, generujących prawie 28 mln zł obrotów (dla porównania w I kwartale 2014 z platform korzystało 101 tys. użytkowników, generujących 13,8 mln zł obrotów). Dodatkowo na początku kwietnia br. Grupa Benefit wzmocniła segment nowych produktów, nabywając dodatkowe udziały, dające łącznie 100% udziałów w spółce MyBenefit.

Zarząd Benefit Systems S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 9 zł na akcję, przeznaczając na ten cel 22.973.578 zł z ubiegłorocznego zysku.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku Grupy Benefit Systems>>>