RB 23/2022: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Benefit IP sp. z o.o. oraz Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.


RB: 23/2022
Data: 2022-06-30
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Benefit IP sp. z o.o. oraz Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka") działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: "KSH") w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402 § 1 KSH zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia Emitenta (jako spółki przejmującej) ze spółką Benefit IP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka Przejmowana 1") oraz ze spółką Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka Przejmowana 2").  

Plan połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku („Plan Połączenia”), został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki - www.benefitsystems.pl oraz został podany do publicznej wiadomości jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Od dnia 30 czerwca 2022 r. na stronie internetowej Spółki (zakładka: https://www.benefitsystems.pl/o-nas/polaczenie-spolek/) udostępnione zostały określone w art. 505 § 1 KSH dokumenty dotyczące połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2. Do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2, akcjonariusze Spółki mają nieprzerwanie zapewniony dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i możliwość ich druku.

Zarząd Spółki wskazuje, że Plan Połączenia zgodnie z art. 520 § 1 KSH zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.  

Spółka w najbliższych tygodniach zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podejmowana będzie uchwała o połączeniu Emitenta i Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2022-06-30Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2022-06-30Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu