RB 18/2011: Ujawnienie stanu posiadania


Z dnia: 2011-06-03
Temat: Ujawnienie stanu posiadania 
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt. 1 – ujawnienie stanu posiadania 

Treść Raportu: 
Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3 czerwca 2011 r. otrzymał od Benefit Invest Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia („Benefit Invest”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami), o zmianie procentowego udziału akcji Spółki posiadanych przez Benefit Invest w wyniku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
Na dzień 24 maja 2011 r. tj. przed dniem zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 200 000,00 złotych w wyniku emisji 200 000 akcji serii B,  Benefit Invest posiadał 593 784 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 26,93 % kapitału zakładowego Spółki, co daje prawo do 26,93 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień złożenia informacji (3 czerwca 2011) Benefit Invest posiada 593 784 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 24,69 % kapitału zakładowego Spółki, co daje prawo do 24,69 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmioty zależne od Benefit Invest nie posiadały i nie posiadają akcji Spółki.

Jednocześnie Benefit Invest poinformował, iż w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia wyklucza zwiększenie lub zmniejszenie udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-06-03

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-06-03

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu