RB 14/2011: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. 


Data sporządzenia: 2011-05-06

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.   

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe   

 

Treść Raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 czerwca 2011 roku, na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki przy 
ul. Fredry 6 w Warszawie (00-097) z następującym porządkiem obrad:
1)    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2)    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3)    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4)    Przyjęcie porządku obrad.
5)    Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a)    zwięzłej ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny
systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
b)    sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2010.
6)    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2010 rok.
7)    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za 2010 rok.
8)    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2010 rok.
9)    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2010 rok.
10)    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku 2010 r. 
11)    Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2010 r.
12)    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010 rok. 
13)    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
14)    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
15)    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
16)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie paragrafu 9 Statutu w całości.
17)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej część komercyjną, poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do spółki zależnej od Benefit Systems S.A.
18)    Wolne wnioski.
19)    Zamknięcie obrad.


II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email wz@benefitsystems.pl najpóźniej w dniu 12 maja 2011, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email wz@benefitsystems.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. 

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email wz@benefitsystems.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. 

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa.

Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - 
w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. 

Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w zgromadzeniu, wypowiadania się i głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz głosowania korespondencyjnego. 

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 17 maja 2011 roku. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Fredry 6, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.benefitsystems.pl.

IV. Informacje o wnioskowanych zmianach w Statucie Spółki
Uchyla się w całości paragraf 9 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
1.    Zarząd jest upoważniony w terminie 3 (trzy) lat od dnia uchwalenia niniejszego Statutu do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż ¾ (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki w chwili uchwalenia niniejszego Statutu złotych w drodze emisji akcji kolejnych serii. 
2.    Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. 
3.    Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4.    Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 powyżej, o ile przepisy nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
5.    Podwyższenia kapitału, o których mowa w ust. 1 mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do niniejszego raportu. 
 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-04-27

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-04-27

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu