RB 11/2024: Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego


RB: 11/2024
Data: 2024-02-07
Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportów nr: 63/2023 z 31 grudnia 2023 roku, 7/2024 z 19 stycznia 2024 roku i 9/2024 z 5 lutego 2024 roku informuje, że w związku z zapisaniem w dniu 23 stycznia 2024 roku na rachunkach papierów wartościowych 32 osób uprawnionych ("Osoby Uprawnione") 24.750 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda ("Akcje") zgodnie z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych doszło do wydania Akcji.
Akcje zostały wyemitowane przez Spółkę w związku z realizacją przez Osoby Uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii L przyznanych tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2025.
W związku z powyższym po wydaniu Akcji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.958.292 zł słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i dzieli się na 2.958.292 zł słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwie akcje o wartości nominalnej 1,00 zł słownie: jeden złoty każda, w tym:
• 2.204.842 akcji na okaziciela, zwykłych serii A;
• 200.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii B;
• 150.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii C;
• 120.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii D;
• 74.700 akcji na okaziciela, zwykłych serii E;
• 184.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii F;
• 24.750 akcji na okaziciela, zwykłych serii G.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 2.958.292 głosów.
Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu Akcji wynosi obecnie 100.250 zł (słownie: sto tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

DataImię i NazwiskoFunkcja
2024-02-07Marcin FojudzkiCzłonek Zarządu
2024-02-07Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu