Etyka i Polityka DEI

Benefit Systems tworzą ludzie i ich różnorodność. Jedną z naszych wartości jest wzajemny szacunek i docenianie różnic pomiędzy Pracownikami, które postrzegamy jako szansę na ciekawą i kreatywną współpracę. Dbamy o przyjazną atmosferę pracy i wzajemną akceptację, bo zależy nam, aby każda osoba czuła się w naszej organizacji bezpiecznie. W ramach umocowania tych działań opracowaliśmy stosowne dokumenty i praktyki, chroniące i promujące różnorodność, a także wskazujące podstawowe zasady etyczne, jakimi powinniśmy się kierować. Są to:

  • Polityka Zarządzania Różnorodnością, Równym Traktowaniem i Kulturą Włączenia (DEI), porządkuje i wskazuje najważniejsze kierunki działań w obszarze wspierania i budowania różnorodnej i włączającej organizacji. Jest ona także zbiorem naszych wartości i zaplanowanych działań strategicznych dla obszaru DEI w Benefit Systems.
     
  • Dobre Praktyki postępowania w razie wystąpienia mobbingu i dyskryminacji, aby Pracownicy wiedzieli co należy zrobić i do kogo się zgłosić, gdy dojdzie do niepokojących sytuacji.
     
  • Kodeks Etyki Grupy Benefit Systems BS_WAY zawierający podstawowe zasady etyczne, które powinny być przestrzegane w naszej firmie, zarówno w relacjach między Pracownikami, jak i w relacjach z naszymi Klientami, Partnerami, Podwykonawcami i innymi podmiotami.  
     
  • Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania oraz Ewidencja czasu pracy to dokumenty wynikające z transparentnego podejścia do współpracy z naszą organizacją, określające prawa i obowiązki Pracownika i pracodawcy, a także regulacje związane z wyliczaniem czasu pracy i zasad wypłacania wynagrodzeń.

W Benefit Systems funkcjonuje Rada Pracownicza, której rolą jest reprezentowanie interesów Pracowników przed Zarządem Spółki oraz konsultowanie różnych tematów i projektów zmian, które dzieją się w firmie.