RB 54/2016: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji Fabryka Formy S.A.


Raport Bieżący nr 54/2016

Data: 2016-12-08

Temat:  Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji Fabryka Formy S.A.

Podstawa Prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 08 grudnia 2016 r. przez spółkę pod firmą Fit Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Fit Invest”), będącą podmiotem zależnym w stosunku do Emitenta, listu intencyjnego z Panem Ireneuszem Sęk, na podstawie którego Fit Invest zawrze warunkową umowę sprzedaży akcji, na podstawie której nabędzie akcje spółki pod firmą Fabryka Formy S.A. z siedzibą w Sierosławiu („FF”) stanowiące 33,94% w kapitale zakładowym FF oraz uprawniające do 33,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu FF, za cenę 25.000.000 PLN (dalej odpowiednio jako „Warunkowa Umowa Sprzedaży” oraz „Cena”), płatnej w gotówce oraz w akcjach Emitenta.

 

Warunkiem zawieszającym Warunkowej Umowy Sprzedaży będzie podjęcie przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy FF uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego FF za rok 2016, do dnia 30.06.2017 r. („Warunek Zawieszający”).

 

Pan Ireneusz Sęk pozostanie uprawniony do uzyskania w latach 2018 – 2020 dodatkowego wynagrodzenia („earn-out) w łącznej wysokości nie wyższej niż 15.000.000 PLN, płatnego w gotówce oraz w akcjach Emitenta, pod warunkiem osiągnięcia przez FF oraz spółki zależne od FF w latach 2017-2019 określonych wyników finansowych.

 

Wszystkie akcje Emitenta wydane Panu Ireneuszowi Sęk w ramach realizacji Warunkowej Umowy Sprzedaży zostaną objęte umową o zakazie sprzedaży („lock up”). Szczegółowe postanowienia dotyczące transakcji zostaną określone w Warunkowej Umowie Sprzedaży.

 

Data                           Imię i Nazwisko                                   Stanowisko/Funkcja

2016-12-08                Arkadiusz Hanszke                                 Członek Zarządu

2016-12-08                Izabela Walczewska-Schneyder             Członek Zarządu