RB 37/2016: Ogłoszenie oferty zakupu akcji przez Benefit Systems S.A.


Raport Bieżący nr 37/2016

Data: 2016-09-23

Temat: Ogłoszenie oferty zakupu akcji przez Benefit Systems S.A.

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ogłasza ofertę zakupu akcji Spółki („Oferta”),
zgodnie z którą:


• przedmiotem zakupu jest nie więcej niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji Spółki;
• oferowana cena zakupu jednej akcji Spółki wynosi 668,00 zł (sześćset sześćdziesiąt osiem 00/100 złotych);
• Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach Oferty maksymalnie do 40.000.000,00 zł (czterdzieści
milionów 00/100 złotych).
• przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 27 września 2016 r., a
zakończy w dniu 28 września 2016 r.;
• rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 30 września 2016 r.
• podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Millennium Dom Maklerski S.A.


Oferta przeprowadzana jest zgodnie z zasadami programu nabywania akcji własnych określonych w uchwale nr
24/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
nr 21/12.06.2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych
Spółki oraz uchwalenia warunków programu skupu akcji własnych oraz uchwale Zarządu Spółki z dnia 23
września 2016 r. w sprawie zasad nabywania w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych.


Pełna treść Oferty znajduje się w Załączniku do raportu bieżącego.


Zastrzeżenie prawne: Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym
mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej
ustawy, ani przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania
oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. Nr 207, poz. 1729 ze zm.). Oferta nie stanowi
również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014
r., poz. 121, ze zm.). Oferta nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów
wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży
papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub
rejestracji. Dokument Oferty nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych
z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Osoba
odpowiadająca na Ofertę ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych
decyzji inwestycyjnych.

 

 

2016-09-23      Grzegorz Mędza, Członek Zarządu                   
                  
2016-09-23      Izabela Walczewska-Schneyder, Członek Zarządu