RB 3/2023: Zawiadomienie o stanie posiadania


RB: 3/2023
Data: 2023-01-10
Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy o Ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Benefit Systems”) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2023 r. powziął informację o otrzymaniu od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz S.A. z siedzibą w Warszawie („Zawiadamiający”), zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”), Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Allianz DFE”) zawiadomienie w oparciu o art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) iż w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.) („Ustawa o Funduszach Emerytalnych”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w dniu 30 grudnia 2022 r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Drugi Allianz OFE”) („Połączenie”), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki posiadanych przez Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 9%.

Przed Połączeniem, Drugi Allianz OFE posiadało 276.290 akcji Spółki, reprezentujących 9,42% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 276.290 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 9,42% ogólnej liczby głosów w Spółce. Allianz OFE oraz Allianz DFE nie posiadało żadnych akcji spółki.

Po Połączeniu, Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE posiadają 276.290 akcji Spółki, reprezentujących 9,42% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 276.290 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 9,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie Zawiadamiający oświadczył, iż:
1)    nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki
2)    nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o Ofercie,
3)    nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o Ofercie.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2023-01-10Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2023-01-10Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu