RB 2/2021: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z postępowaniem antymonopolowym


RB: 2/2021
Data: 2021-01-04
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z postępowaniem antymonopolowym
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w związku z postanowieniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) o wszczęciu postępowania antymonopolowego („Postępowanie”), o którym Spółka pisała w raporcie 63/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku oraz w  nawiązaniu do raportów 92/2018 z dnia 28 listopada 2018 r., 20/2019 z dnia 7 maja 2019 r., 39/2019 z dnia 1 października 2019 r. oraz 7/2020 z dnia 3 marca 2020 r., 21/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., 51/2020 z 28 grudnia 2020 r. informuje, że w dniu 4 stycznia 2021 roku Emitent otrzymał decyzję Prezesa Urzędu („Decyzja”), która dotyczy jednego z trzech podejrzewanych naruszeń, w związku z którymi zostało wszczęte Postępowanie.

Zgodnie z Decyzją Prezes Urzędu uznał za praktykę ograniczającą konkurencję na krajowym rynku świadczenia usług fitness w klubach udział m.in. Emitenta w porozumieniu polegającym na podziale rynku w okresie pomiędzy 2012 - 2017, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 101 ust. 1 lit c Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Prezes Urzędu nałożył kary pieniężne na strony Postępowania, w tym: na Spółkę w wysokości 26.915.218,36 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście osiemnaście złotych 36/100) (z uwzględnieniem sukcesji wynikającej z połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi będącymi stronami Postępowania) oraz na jej spółkę zależną (Yes to Move sp. z o.o., dawniej: Fitness Academy sp. z o.o.) w wysokości 1.748,74 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści osiem złotych 74/100).

Spółka nie zgadza się z Decyzją i planuje złożyć odwołanie od Decyzji w terminie zakreślonym przez przepisy prawa.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2021-01-04Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2021-01-04Adam RadzkiCzłonek Zarządu