RB 2/2011: Ustalenie, Ceny Emisyjnej, ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Sprzedawanych oraz ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych


Data sporządzenia: 2011-04-07
Temat: Ustalenie, Ceny Emisyjnej, ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Sprzedawanych oraz ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść Raportu: 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym raporcie bieżącym mają znaczenie nadane im  w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 24 marca 2011 roku w Rozdziale „Definicje"

Zgodnie z treścią Rozdziału 31 „Informacje O Warunkach Oferty” Prospektu Spółki, Zarząd Spółki na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych- w uzgodnieniu ze Sprzedającym (BENEFIT Invest Ltd z siedzibą w Dublinie) – informuje, że w dniu 7 kwietnia 2011 roku na podstawie wyników procesu Budowy Księgi Popytu oraz informacji o popycie w Transzy Inwestorów Indywidualnych ustalono, że:

(i)   Ofertą Publiczną objęte jest 200.000 Akcji Serii B (Akcje Nowej Emisji) oraz 700.000 Akcji Serii A (Akcje Sprzedawane).

(ii)  wobec braku przesłanek do zmniejszania ilości oferowanych Akcji Serii B, Zarząd Spółki nie korzysta z uprawnienia zawartego w § 3 ust. 1 pkt 3) uchwały emisyjnej nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8.02.2011 roku, w zakresie ustalenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony,

(iii) Sprzedający – BENEFIT Invest Ltd z siedzibą w Dublinie podtrzymuje decyzję o zamiarze sprzedaży wszystkich oferowanych Akcji Serii A.

(iv)ustala się cenę emisyjną Akcji Serii B oraz cenę Akcji Sprzedawanych na 107,00 złotych (słownie sto siedem złotych zero groszy) za jedną Akcję Oferowaną.

Ponadto, Zarząd Spółki oraz Sprzedający informują, że ostateczna liczba Akcji Oferowanych w:

Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosi 135.000 Akcji Oferowanych;
Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wynosi 765.000 Akcji Oferowanych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-04-07

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-04-07

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu