Dobre półrocze Benefit Systems


Grupa utrzymała dynamikę wzrostu liczby kart sportowych i przychodów, przy stabilnym poziomie rentowności.

Grupa Benefit Systems może zaliczyć pierwsze półrocze 2015 roku do udanych. Liczba kart sportowych na koniec czerwca 2015 roku osiągnęła poziom 577 tysięcy, co oznacza wzrost o 83 tysiące w porównaniu do czerwca 2014 roku (+16,8% r/r).

Wzrost ten przełożył się na zwiększenie przychodów Grupy o 23,6% r/r do poziomu 275,8 mln zł. Ponadto, na wzrost przychodów wpływ miało rozpoczęcie od I kwartału 2015 roku konsolidacji wyników spółek Fitness Academy oraz od II kwartału Fabryki Formy oraz MyBenefit. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 60,3 mln zł (+47,5% r/r), a rentowność brutto ze sprzedaży osiągnęła poziom 21,9% (+3,6 p.p. r/r). Koszty sprzedaży w Grupie utrzymują się na stabilnym poziomie w stosunku do poziomu sprzedaży i w I półroczu 2015 roku wyniosły 5,4% w porównaniu do 5,3% w I półroczu 2014 roku. Koszty ogólnoadministracyjne (bez uwzględniania kosztów Programu Motywacyjnego) wyniosły 6,7%, a ich wzrost w porównaniu do 5,2% w I półroczu 2014 roku wynika z dynamicznego rozwoju Grupy.

EBITDA Grupy w I półroczu 2015 roku wyniosła 24,5 mln zł i zwiększyła się o 39,8% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W omawianym okresie zysk brutto wyniósł 23,9 mln zł – w wyniku uwzględnione zostały jednorazowe zdarzenia (4,7 mln zł zysku na wniesieniu do Grupy spółek w segmentach fitness i zagranica). Raportowany zysk netto, z uwzględnieniem wspomnianych zdarzeń jednorazowych, wyniósł 18,3 mln zł.

W wyniku rozwoju sieci klubów, przychody ze sprzedaży segmentu fitness osiągnęły poziom 15,6 mln zł. Segment nowych produktów zanotował w omawianym okresie wzrost przychodów do poziomu 13,9 mln zł, co oznacza podwojenie sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Bardzo dobre wzrosty osiągnęły platformy kafeteryjne MyBenefit oraz MultiKafeteria, które na koniec pierwszego półrocza odnotowały obroty na poziomie 64,5 mln zł. W tym czasie z platform korzystało ponad 163 tys. użytkowników. Spółka w ramach Nowych Produktów zamierza skupić się na dalszym rozwoju głównej platformy kafeteryjnej MyBenefit oraz wzmocnieniu jej oferty w strategicznych kategoriach.

W czerwcu br. Benefit Systems S.A. uplasował na rynku emisję 3-letnich obligacji o wartości nominalnej 50 mln zł z terminem wykupu w grudniu 2018 roku. Emisja obligacji pozwoliła na optymalizację struktury zadłużenia z krótko- na długoterminową.

W dniu 14 sierpnia 2015 roku Benefit Systems S.A. wypłaci akcjonariuszom dywidendę z zysku za rok 2014 w wysokości 9 zł na akcję (stopa dywidendy 2,1%). Łącznie na dywidendę przeznaczono 23,0 mln zł.
 

 

Podsumowanie wyników finansowych Grupy Benefit Systems

 
 

w mln zł

 
 

1 półrocze 2015

 
 

1 półrocze 2014

 
 

Zmiana

 
 

Sprzedaż

 
 

275,8

 
 

223,1

 
 

+23,6%

 
 

Zysk brutto ze sprzedaży

 
 

60,3

 
 

40,9

 
 

+47,5%

 
 

Rentowność brutto ze sprzedaży

 
 

21,9%

 
 

18,3%

 
 

+3,6 p.p.

 
 

EBIT

 
 

18,0

 
 

14,7

 
 

+22,4%

 
 

Zysk netto*

 
 

18,3

 
 

11,9

 
 

+54,9%

 

  *- przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej