Benefit Systems publikuje wyniki za trzy kwartały 2016 roku


Grupa Benefit Systems na koniec trzeciego kwartału 2016 roku miała łącznie 734,8 tys. kart sportowych w kraju i zagranicą. Na polskim rynku w tym okresie z kart korzystało prawie 690 tysięcy użytkowników, natomiast pozostałe 45 tysięcy to karty na rynkach zagranicznych, przede wszystkim w Czechach (34 tys. kart). Na Słowacji i w Bułgarii, gdzie Grupa Benefit Systems działa od 2015 roku, kontynuowane były działania związane z rozwojem oferty kart sportowych.

W omawianym okresie segment Fitness osiągnął 52,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Sieci fitness, w które inwestuje Benefit Systems, prowadziły łącznie 109 klubów o powierzchni ponad 142,7 tysięcy m2.

W segmencie Kafeterie po trzech kwartałach 2016 roku liczba użytkowników platform MyBenefit oraz MultiKafeteria wzrosła do poziomu 227,5 tysięca, co oznacza zmianę o 60 tysięcy w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku. Obroty na platformach kafeteryjnych wyniosły 132 mln zł (wzrost o ponad 30 proc. rok do roku).

Przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w trzech kwartałach wzrosły o 29,2 proc. rok do roku osiągając wartość 539,3 mln zł. EBITDA Grupy w tym okresie wyniosła 85,9 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 54,8 mln zł.    

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Benefit Systems za III kwartały 2016 roku zakończone 30 września 2016 roku dostępny jest na stronie benefitsystems.pl.