Polityka dywidendy

W dniu 15 grudnia 2022 roku Zarząd Spółki Benefit Systems podjął decyzję o odstąpieniu od stosowania dotychczas obowiązującej "Polityki Dywidendowej na lata 2020-2023", o której przyjęciu Spółka informowała w raporcie nr 44/2019 opublikowanym w dniu 9 grudnia 2019 oraz przyjął w jej miejsce nową politykę dywidendową na lata 2023-2025, która została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, o następującej treści:

W każdym roku obowiązywania Polityki Dywidendowej zarząd Spółki będzie rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy o wartości co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Spółki za poprzedni rok obrotowy, z wyłączeniem dodatnich lub ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych ujętych w tym okresie. Rekomendacja zarządu, o której mowa powyżej, będzie uwzględniała sytuację finansową i płynnościową, perspektywy rozwoju oraz potrzeby inwestycyjne Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki.

Polityka Dywidendowa będzie podlegać okresowej weryfikacji oraz obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

 

Informacje o Polityce Dywidendowej przyjętej w 2019 roku:

W dniu 9 grudnia 2019 roku Zarząd Spółki Benefit Systems przyjął politykę dywidendową na lata 2020-2023, która została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, o następującej treści:

W każdym roku obowiązywania Polityki Dywidendowej Zarząd będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy o wartości co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Spółki za poprzedni rok obrotowy. Rekomendacja Zarządu będzie uwzględniała sytuację finansową i płynnościową, perspektywy rozwoju oraz potrzeby inwestycyjne Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki.

 

Informacje o Polityce Dystrybucji Zysków przyjętej w 2016 roku:

W dniu 10 lutego 2016 roku Zarząd przyjął Politykę Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na lata 2016-2019, która została następnie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 10 lutego 2016 roku, o następującej treści:

Zarząd będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, po uzyskaniu stosownej aprobaty Rady Nadzorczej, przeprowadzenie w każdym roku obowiązywania Polityki Dystrybucji Zysków skupu akcji własnych o wartości co najmniej 50% zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy, biorąc pod uwagę sytuację finansową i potrzeby inwestycyjne Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej, w tym związane z realizacją umów inwestycyjnych, jak również zapotrzebowanie spółek na płynne środki pieniężne. 

Polityka Dystrybucji Zysków obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz stanowi kontynuację Polityki Dywidendy z dnia 25 września 2012 roku. 

 

 

Informacje o Polityce Dywidendy przyjętej w 2012 roku: 

W dniu 25 września 2012 roku Zarząd Spółki Benefit Systems za akceptacją Rady Nadzorczej Spółki przyjął Politykę Dywidendy Spółki na lata 2012-2015. 

W średnioterminowej perspektywie Zarząd będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, po uzyskaniu stosownej aprobaty Rady Nadzorczej, wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 50% zysku netto Spółki. Wypłata dywidendy będzie jednocześnie uzależniona od osiągnięcia minimalnego zysku przez Spółkę oraz spodziewanych nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją umów inwestycyjnych jak również potrzeb kapitałowych Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej Benefit Systems. 

Historia dywidendy Benefit Systems

Dywidenda z zysku za rok Skonsolidowany zysk netto (tys. zł) Kwota zysku przeznaczona na wypłatę dywidendy (tys. zł) Udział zysku przeznaczony na wypłatę dywidendy (%) Wartość dywidendy na akcję (zł) Data przyznania praw do dywidendy Data wypłaty dywidendy
2011 37 302 14 429 39% 6,0 2012-06-20 2012-08-24
2012 29 115 18 036 62% 6,7 2013-07-18 2013-09-25
2013 25 734 19 889 77% 8,0 2014-08-29 2014-09-18
2014 38 547 22 994 60% 9,0 2015-07-24 2015-08-14
2015 48 659 27 500* 57%    *      *      *
2016 75 593 42 420* 56%    *      *      *
2017 86 708 51 000* 59%    *      *      *
2018 116 190 57 000* 49%    *      *      *
2019 107 022 0 - - - -
2020 -98 692 0 - - - -
2021 -23 855 0 - - - -
2022 139 077 120 275 86% 41,0 2023-09-15 2023-09-29

* Skup akcji własnych z premią zgodnie z wyżej opisaną Polityką Dywidendy